Preu Serveis

Comparació entre els diferents serveis i preus.

SimpleBasicPremium
Domicili
Societat
SISISI
Domicili
Comerç
SI
Comptabilitat i Fiscalitat
Simple (*)
SISI
Comptabilitat i Fiscalitat
Normal
SI
Import
(mensual)
30 €90 €a mida
Import
(anual)
300 €900 €a mida

(*). La Comptabilitat i Fiscalitat Simple està destinada per a societats que compleixen amb els requisits següents:

 • Xifra de negoci anual inferior a 240.000 Eur
 • Valor total de l’actiu inferior a 1.000.000 Eur
 • Nombre de treballadors inferior a 10 persones
 • La suma dels següents elements dins de cada mes sigui entre 1 y 5:
  • Nombre de moviments bancaris
  • Nombre de facturas emeses
  • Nombre de facturas rebudes

En el cas que la suma dels elements indicats a l’apartat anterior sigui entre 6 i 20, s’haurà d’incrementar l’import de la quota mensual en 40 euros o la quota anual en 400 euros.

La permanència mínima s’estableix en 1 any fiscal (1 de gener a 31 de desembre). Per a les empreses que inicien la seva activitat, s’estableix una permanència fins al 31 de desembre de l’any d’inici de l’activitat. L’obligació de permanència s’estableix amb l’objectiu de realitzar el tancament dels estats financers anuals.

La Comptabilitat i Fiscalitat Simple inclou:

 • Presentació dels Estats Financers (EEFF) de la societat segons la normativa comptable d’Andorra, per cada any fiscal.
 • Presentació de l’certificat dels acords socials anuals.
 • Presentació de la declaració de l’impost general indirecte (IGI).
 • Presentació de la declaració de l’Impost de Societats (IS).